Menu witryny

Uczestniczymy w

English Teaching
Szkoła bez przemocy
Szkoła promująca zdrowie
Szansa dla Młodego Serca

Nasze certyfikaty


Szkoła promuje zdrowie

Statystyka

od dnia 8 listopada 2006 odwiedziło nas 2264124 gości

Start arrow Logopeda
Logopeda Drukuj Email


W naszej szkole istnieje etat logopedy.
Pełni go nauczyciel dyplomowany  mgr Joanna Makowska.
Gabinet logopedyczny wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie komputerowe do terapii. Jest to zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.korekcja wad wymowy


Główne cele terapii to:
 • kształtowanie starannej wymowy
 • korekcja wad wymowy
 • usprawnianie porozumiewania się językowego
 • usuwanie wad i zaburzenia mowy 
 • dbałość o kulturę słowa potocznego

Wszyscy uczniowie klas pierwszych w miesiącu wrześniu poddawani są przesiewowemu testowi logopedycznemu. Po wykonaniu testu następują rozmowy z rodzicami, w trakcie których logopeda informuje, jaka wada wymowy występuje u ich dziecka. Rodzice mogą uczestniczyć w terapii swojego dziecka. Ustalany jest sposób utrwalania w domu przez ucznia przeprowadzonych wcześniej w szkole ćwiczeń i określany zakres obowiązków w tych czynnościach rodziców.


Czy twoje dziecko wymaga pomocy logopedycznej?

Przyczyną kłopotów z nauką u dzieci są bardzo często wady wymowy. Wadliwa wymowa może odzwierciedlać się w czytaniu i w pisaniu, co obniża samoocenę dziecka i zniechęca do dalszej nauki. Dziecko rozpoczynające naukę szkolną „pisze tak, jak mówi”. Jeśli więc niewłaściwie wymawia jakąś głoskę, również niewłaściwie ją zapisuje (skoła zamiast szkoła, lowel zamiast rower).

Uczniowie z wadami wymowy stają się z czasem zastraszeni i nieśmiali, albo przeciwnie agresywni i złośliwi. Mają też problemy z nawiązaniem pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, są narażeni na kpiny kolegów.

Zaburzenia mowy mogą być różne, od drobnych nieprawidłowości w wymawianiu głosek po ciężkie wady, które utrudniają kontakt z otoczeniem. Prawidłowy rozwój mowy przebiega etapami, w których występują pewne cechy charakterystyczne dla danego wieku.

Dziecko trzyletnie
 • Ma prawo nie wymawiać głosek sz, ż, cz, dż  i trudnych grup spółgłoskowych.
 • Głoska r może być wymawiana jako j lub l,   ewentualnie ł.
 • Ma prawo zmiękczać głoski s,z,c,dz, sz, ż, cz, dż.
 • Może zamiast f występować ch i odwrotnie.
 • Brak wyraźnych końcówek w wypowiadanych wyrazach.

Dziecko czteroletnie
 • Obserwuje się, że głoski sz, ż, cz, dż bywają jeszcze zamieniane na s, z, c, dz lub ś, ź, ć dź.
 • Głoska r może być nadal zamieniana na j, l lub ł (opóźnienie pojawienia się tej głoski u dziecka nie powinno jeszcze niepokoić).
 • Występuje upraszczanie grup spółgłoskowych, ale rzadsze.

Dziecko pięcioletnie
 • Około 50 % dzieci nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż, r zastępując je innymi głoskami.

Dziecko sześcioletnie
 • Około 20 % dzieci nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż, r.

Dziecko siedmioletnie
 • Wymowa powinna być prawidłowa. Wszystkie głoski mówione prawidłowo, czysto, bez zniekształceń, bez zastępowania przez inne głoski.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek zaburzeń u dziecka, rodzice powinni skontaktować się z logopedą, gdyż nawet nieznaczne trudności, jeśli nie są usunięte w porę, utrzymują się i stają się wadami wymowy.


Wady wymowy
Do najczęściej występujących wad wymowy wymagających interwencji logopedy zaliczamy te o charakterze zniekształcenia brzmienia głosek, oraz wszelkie zastępowanie głosek trudniejszych do wymówienia głoskami łatwiejszymi są to:


1. Sygmatyzm (seplenienie)
 • Jest to wada wymowy zwana inaczej seplenieniem, polegająca na nieprawidłowej realizacji głosek zębowych, które w zależności od miejsca artykulacji można podzielić na trzy grupy:
1.    S, z, c, dz - głoski syczące
2.    Š, ž, č, dż -głoski szumiące
3.    Ś, ź, ć, dź - głoski ciszące
 • Rozróżnia się kilka podstawowych rodzajów seplenienia:
• seplenienie międzyzębowe - w czasie wymowy głosek jednego z szeregów, albo wszystkich trzech język wsuwa się między zęby, wada ta nie ustępuje samoistnie, lecz wymaga wielu ćwiczeń z terapeutą.
• seplenienie boczne - dotyczy również głosek trzech szeregów, podczas wymowy język ułożony jest niesymetrycznie, dźwiękom towarzyszy nieprzyjemne brzmienie.
• seplenienie wargowozębowe - język nie bierze udziału w ich wymowie. Głoski wymawiane są wargami charakterystycznie wysuniętymi do przodu, jak podczas wydmuchiwania powietrza.
• sygmatyzm nosowy - przy artykulacji głosek powietrze wydostaje się przez nos
• sygmatyzm krtaniowy
• sygmatyzm gardłowy
• ostre gwiżdżące s
 • Przyczynami seplenienia może być: nieprawidłowa budowa narządów mowy, upośledzony słuch, naśladownictwo, nieprawidłowy zgryz oraz niesprawność języka i warg.

2. Rotacyzm (reranie)
 • Wada ta zwana inaczej reraniem polega na nieprawidłowej realizacji głoski r. Przyczyną nieprawidłowej wymowy głoski r może być między innymi budowa anatomiczna języka (np. zbyt krótkie wędzidełko), obniżony poziom słuchu, słaba zdolność koncentracji uwagi na dźwiękach mowy, opóźniony rozwój ruchowy, opóźniony rozwój umysłowy i nieprawidłowe wzorcewymowy z otoczenia dziecka.

3. Ubezdźwięcznianie
 • Polega na wymawianiu głosek dźwięcznych bezdźwięcznie bez drgań wiązadeł głosowych (b-p, w-f, g-k, d-t, ż-sz, z-s, ź-ś, dz-c, dź-ć). Przyczyny bezdźwięczności to: zaburzenia słuchu fonematycznego, słaba motoryka narządów artykulacyjnych- wargi i policzki są wiotkie, mała pojemność klatki piersiowej.

4. Nosowanie
 • Głoski nosowe m, mi, n, ni, ę, ą- wymawiane są jak ustne i odwrotnie- ustne z poszumem nosowym. Wyróżnia się nosowanie zamknięte, otwarte i mieszane. Przyczyną nosowania zamkniętego jest niedrożność jamy nosowo- gardłowej na skutek częstych stanów kataralnych, przerostu trzeciego migdałka lub polipów.

5. Nosowanie otwarte

 • Spowodowane jest wadami anatomicznymi, takimi jak rozszczepy podniebienia, wargi górnej i zniekształcenia szczęki dolnej oraz krótkie podniebienie. Nosowanie jest wadą wymowy spotykaną rzadziej, nie należy go jednak lekceważyć.

6. Wadliwa wymowa głosek k, g
 • Głoski te są zastępowane głoskami t, d. Są one wynikiem nieprawidłowej pracy języka.

7. Dyslalia całkowita (bełkot)
 • Jest to nieprawidłowa wymowa polegająca na opuszczaniu, zastępowaniu lub deformowaniu prawie wszystkich głosek. Wymowa dzieci z tego rodzaju dyslalią jest prawie w ogóle niezrozumiała.

8. Jąkanie
 • Jąkanie to zaburzenie płynności, tempa i rytmu mówienia spowodowane nadmiernym napięciem mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych.
 • Ze względu na występujące objawy wyróżniamy jąkanie:
• kloniczne - cechuje się krótkimi zahamowaniami mowy i wielokrotnym powtarzaniem sylab
• toniczne - cechuje się dłuższymi zahamowaniami i wielokrotnym powtarzaniem głosek
• jąkanie toniczne ze współruchami czyli dodatkowymi ruchami kończyn.
• jąkanie właściwe należy jednak rozróżnić od jąkania wczesnodziecięcego, które występuje u dzieci między 3 a 5 rokiem życia na skutek nieukończonego rozwoju psychicznego, małej sprawności narządów artykulacyjnych, nie dość szybkim kojarzeniem nazwy z pojęciem. Taka dysharmonia między potrzebą wyrażania swoich przeżyć i myśli a możliwościami w tym zakresie występuje u ponad połowy dzieci w wieku przedszkolnym i mija samoistnie po zwiększeniu sprawności w posługiwaniu się mową. Jeśli jednak twoje dziecko skończyło 6 lat i nadal się jąka, zgłoś się do logopedy.
Nurtujące pytania

Kto to jest logopeda?
Logopeda jest specjalistą, który może:
 • Nauczyć Twoje dziecko prawidłowo wymawiać wszystkie głoski języka polskiego.
 • Nauczyć je prawidłowo połykać.
 • Nauczyć je prawidłowo i wydajnie oddychać.
 • Pomóc mu „pozbyć się jąkania” (niepłynności mówienia).
 • Nauczyć je jak dbać o swój głos.
 • Pomóc mu w nauce czytania i pisania, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Nauczyć je różnicować głoski do siebie podobne.
Kiedy należy udać się do logopedy?
 • Dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Niestety na każdym etapie wiekowym jest to wada, z tego się nie wyrasta! Im dłużej się zwlekasz, tym bardziej wada się utrwala.
 • Niepokoją Cię zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy lub masz wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy.
 • Twoja pociecha nawykowo mówi przez nos.
 • Po ukończeniu 4 roku życia dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne:
      d na t (np. zamiast domek mówi tomek),
      w na f (zamiast woda mówi fota),
      g na k (zamiast gęś mówi kęś),
      b na p (zamiast buda mówi puta).
 • Nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (czyli a, o, u, e, i, y) pod koniec trzeciego roku życia.
Jakie są przyczyny problemów z wymową?
 • Zbyt długie karmienie butelką
 • Zbyt długie ssanie smoczka
 • Ssanie kciuka
 • Dłużej utrzymujący się katar
 • Przerośnięty trzeci migdał
 • Problemy z przerośniętymi migdałkami podniebiennymi
 • Infantylny sposób połykania
 • Wada zgryzu
 • Zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub wędzidełka wargowe
 • Wczesna próchnica zębów mlecznych
 • Rozszczep podniebienia lub /i warg
 • Nieprawidłowe oddychanie
 • Niedosłuch
 • Dostarczanie nieprawidłowych wzorców wymowy (mówienie zdziecinniałe do dziecka)
Czego możesz się spodziewać podczas wizyty u logopedy?
 • Sprawdzenia budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, język, podniebienie)
 • Badania sposobu połykania
 • Pytań dotyczących: rozwoju mowy dziecka, rozwoju psychomotorycznego, przebiegu ciąży i porodu
 • Zbadania sposobu realizacji wszystkich głosek języka polskiego
 • Zbadania słownictwa dziecka, sposobu jego wypowiadania się
 • Badania pamięci słuchowej dziecka
 • Badania analizy i syntezy słuchowej, pisania i czytania u dzieci siedmioletnich i starszych
 • Sprawdzenia sposobu oddychania, tempa mówienia, rodzaju fonacji.
Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?
 • Od rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy
 • Od sprawności umysłowej dziecka
 • Od sprawności aparatu artykulacyjnego
 • Od prawidłowej kompleksowej diagnozy
 • Od systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczeń z dzieckiem w domu  
 • Od  wczesnego rozpoczęcia terapii
 • Od aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii
 • Od porozumienia terapeuty z rodzicem
Od czego zależy czas trwania leczenia logopedycznego?
 • Od rodzaju zaburzenia
 • Od rozległości deficytów
 • Od wieku dziecka, w którym zgłoszono je na terapię
 • Od współpracy terapeuty z rodzicami
 • Od systematyczności w ćwiczeniach z dzieckiem
Kto wspomaga logopedę w jego pracy?
 • Psycholog - określa poziom rozwoju wszystkich funkcji poznawczych i rozległości ewentualnych deficytów
 • Ortodonta - zbada budowę zgryzu i ustali program ewentualnego leczenia (aparat ortodontyczny, ćwiczenia, zabiegi)
 • Laryngolog - zbada budowę jamy ustnej, nosowej, pomoże usunąć przyczyny problemów z oddychaniem (trzeci migdał, skrzywiona przegroda, katar, polipy), podetnie skrócone wędzidełko, zbada słuch
 • Foniatra - zdiagnozuje ewentualne problemy z głosem i ustali rodzaj leczenia
 • Pedagog - bada poziom umiejętności szkolnych dziecka: pisania (ortografia), czytania, rozumienia przeczytanych treści oraz podejmie pracę w celu wyrównania deficytów w zakresie wyżej wymienionych umiejętności
 • Pediatra - służy rodzicowi pomocą, w dotarciu do wszystkich w/w specjalistów
 
 
© 2019 Szkoła Podstawowa w Rynie; wykonanie domki na Mazurach