Menu witryny

Uczestniczymy w

English Teaching
Szkoła bez przemocy
Szkoła promująca zdrowie
Szansa dla Młodego Serca

Nasze certyfikaty


Szkoła promuje zdrowie

Statystyka

od dnia 8 listopada 2006 odwiedziło nas 2264076 gości

Start arrow Rada Rodziców
Rada Rodziców Drukuj Email
Ogólnym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.


Skład Prezydium Rady Rodziców:

 • Anna Wajszczuk - przewodnicząca
 • Joanna Osiej - z-ca przewodniczącej
 • Elżbieta Król - sekretarz
 • Beata Patyńska - skarbnik
 • Anna Kowalewska - członek
 • Agnieszka Głowacz - członek
 • Sylwia Wilczyńska - członek
 • Katarzyna Stunża - członek
 • Magdalena Bernat- członek
 • Natalia Pawelczyk - członek
 • Anna Radecka - członek
 • Beata Pieńkowska - członek
 • Justyna Jurgielewicz - członek
 • Bożena Choroszewska- członek
 • Ewa Balejko - członek
 • Grzegorz Wajszczuk - członek
 • Martyna Świtała - członek
 • Mariola Rydzewska - członek

Komisja rewizyjna:
Magdalena Sprung
Bogusława Aftyka-Jocz
 


 
REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYNIE

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Jeśli w czasie kadencji Rady z jej składu ubędzie członek Rady (przedstawiciel oddziału), organizuje się wybory uzupełniające do Rady.
2. Rada podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzenia.

§ 3

1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco-doradczym.
2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.


II. Wybory do Rady
 

1. Wybory do Rady Rodziców będą przeprowadzane corocznie we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Członkowie nowej Rady Rodziców będą wybierani w tajnych wyborach.
3. W skład rady klasy wejdzie po trzech przedstawicieli rodziców uczniów danej klasy (wybranych przez tych rodziców).
4. Spośród wybranej rady klasowej rodzice wybierają w tajnym głosowaniu przewodniczącego, osoba ta będzie przedstawicielem klasy w Radzie Rodziców w szkole.
5. Wybrani przedstawiciele Rady Rodziców dokonają wyboru przewodniczącego Rady Rodziców w szkole, jego zastępcy, skarbnika i sekretarza.

III. Władze Rady

§ 4

Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika.

§ 5

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący.
3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
5. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Raz w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonywanego nadzoru.

IV. Posiedzenia Rady

§6

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składu Rady, na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej.

§ 7

1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego. Członkowie Rady na siedem dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad.
2. Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Rady.
3. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Rady.

§ 8

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał
 
§ 9

1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw.
2. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.

§ 10

Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 11

Opinie Rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady
 
§ 11

1. Członkowie Rady mają prawo:
1) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych;
2) wypowiadania  swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły;
3) głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę.
2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady

VII. Fundusze Rady
 
§ 12

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 13

1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu Rady SA ustalane corocznie przez Radę w preliminarzu budżetowym.
2. Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczane jedynie na zadania, które wynikają ze statutu szkoły.

§ 14

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
1. Dyrektor,
2. Rada Pedagogiczna.

§ 15

1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
2. Środkami zgromadzonymi na koncie Rada dysponuje za pośrednictwem dwóch upoważnionych osób: Przewodniczącego i Skarbnika.

VIII. Postanowienia końcowe
 
§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem  28.09.2007 r. Informacje dla rodziców

 • Szkolny system oceniania – WSO oraz  Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Rynie znajduje się w bibliotece szkolnej
 • Wpłata na Radę Rodziców wynosi 30,- zł od rodziny.
Jeśli jeszcze nie dokonałeś wpłaty postaraj się uczynić to w najbliższym czasie.
W tym celu zgłoś się do swojego wychowawcy lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej.


V Bal Charytatywny - podziękowania, zobacz
IV Srebrny Bal Charytatywny - podziękowania, zobacz .

Przypominamy, że pieniądze uzyskane z takich imprez, służą naszym dzieciom.

 
 
© 2019 Szkoła Podstawowa w Rynie; wykonanie domki na Mazurach